Jogi nyilatkozat


Dátum: 2015. 07. 20.

Jelen jogi nyilatkozat szabályozza a www.dunamedicalcenter.org internetes oldalnak, illetve annak audio és vizuális tartalmának (továbbiakban: Honlap) bármely harmadik személy által történő felhasználását.

A Honlap kezelője: a Duna Medical Center Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-191967) (továbbiakban: „Duna Medical Center”).

A Honlap szerkezete, külalakja, illetve az azon megjelenő valamennyi tartalom (logó, kép, szöveg, grafika, adat és információ) a Duna Medical Center szellemi alkotása, szerzői jogi védelem, illetve védjegyoltalom alatt áll. Ezek jogosulatlan, üzleti, illetve kereskedelmi célú felhasználása jogszabályba ütközik. Bármilyen jellegű felhasználás kizárólag a Duna Medical Center előzetes, írásbeli hozzájárulásával, illetve a forrás feltüntetésével történhet.

A Honlap mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható. A Honlapon megismerhetőek a Duna Medical Center egészségügyi szolgáltatásai. A Honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják és semmilyen módon nem kötik a Duna Medical Centert. A Honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának. A Honlapon lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Honlap látogatásával Ön tudomásul veszi, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

A Honlapon történő adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelésre a Honlapon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (úgy, mint pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a Duna Medical Center kezeli.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - amennyiben törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetében lehetséges.

A Duna Medical Center a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag az adott személy vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag az e-mail címet regisztráló felhasználót terheli.

A Duna Medical Center minden tőle elvárhatót megtesz a Honlap tartalmának pontosságáért és valóságnak megfelelőségéért, a felhasznált forrásokat a lehető legnagyobb körültekintéssel és gondossággal választja ki, azonban sem az adatok, sem a hírek, információk tartalmának pontosságáért, helyességéért, naprakészségéért, teljességéért és valódiságáért nem vállal felelősséget, illetve nem vállal felelősséget az információk használatából adódó esetleges károk bekövetkeztéért.

Fentieknek megfelelően a Duna Medical Center előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges minden, az Honlapról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez. A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató, ismeretbővítő jellegűek, melyek alkalmazására kizárólag a megfelelő szakemberekkel (orvosokkal, gyógyszerészekkel, illetve egyéb egészségügyi szakemberekkel) való konzultációt, kivizsgálást követően kerület sor. A Duna Medical Center fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A Duna Medical Center nem vállal felelősséget a Honlap megszakítás- és hibamentes működéséért, sem azokért a károkért, amelyek a Honlapon megjelenő tartalom, és adatok bármely arra nem jogosult személy által történő megváltoztatása, illetéktelen hozzáférése következtében keletkeztek.

A Honlapon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A Honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Duna Medical Centert semmiféle felelősség nem terheli.

Tájékoztatjuk, hogy az Önről összegyűjtött illetőleg az Öntől kapott adatokat a jogellenes, vagy a hálózatunkat illetve Honlapun működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatjuk.

A Honlap anyagainak felhasználásával kapcsolatos további információért kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálathoz honlapunk Kapcsolat menüpontja alatt. A Duna Medical Center fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze. A kapcsolódás elhelyezését kérjük jelentse be Ügyfélszolgálatunknak (név, elektronikus elérhetőség, és a felhasználás kívánt módozatának feltüntetésével).

A jelen jogi nyilatkozatra és a Honlap felhasználására a magyar jogszabályok irányadóak.

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Felhasználónk, a Duna Medical Center Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-191967) (továbbiakban: „Duna Medical Center”) kijelenti, hogy a a www.dunamedicalcenter.org honlap (továbbiakban: „Honlap”) felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával önállóan kezeli (továbbiakban: „Adatkezelő”). A Duna Medical Center külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön a www.dunamedicalcenter.org honlapot (továbbiakban: „Honlap”) látogatja, eközben önkéntesen személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől a Honlapon elhelyezett űrlapok, regisztrációs formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét, email címét vagy más adatait, ha a Honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, illetve ha egészségügyi szolgáltatásainkat kívánja igénybe venni. A regisztráció célja egészségügyi szolgáltatásnyújtás céljából történő hozzáférés, elérhetőség biztosítása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá Honlapunk egyes tartalmi elemeihez.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az egészségügyi szolgáltatók honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése kizárólag a Honlapon megjelenített egészségügyi szolgáltatásoknak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”), illetve az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos törvényi rendelkezéseinek maradéktalan betartásával történjen. 

A Honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatai ellátásához, illetve az Ön által igénybe veendő egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férhetnek hozzá.A regisztrációs eljárás során megadott adatait kizárólag az abban megjelölt célra használjuk fel, és nem egyesítjük más forrásból származó adatbázissal.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Duna Medical Center bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A Duna Medical Center az Ön személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. A regisztrációs eljárás során megadott adatokat a Duna Medical Center az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, illetve kérje azok törlését.

A felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig jogosult kezelni, amíg a felhasználó - az adott felhasználói névvel - nem törli a regisztrációját. A törlés időpontja legkésőbb a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10. munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a vonatkozó folyamatban levő eljárás időtartamára őrizni is.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön nem kíván élni annak lehetőségével, hogy a Duna Medical Center az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben és/vagy SMS-ben értesítse, úgy a Duna Medical Center biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét.

A Duna Medical Center nem vállal felelősséget a Honlapján keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így különösen, de nem kizárólagosan, azok pontosságát, hatályosságát, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát illetően.

Amennyiben az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi a Duna Medical Center a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat gyűjthet kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra történő igénybevételre.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációhoz kötött oldalak használata során Ön a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.

A Duna Medical Centert a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli. A Duna Medical Center fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott téves, valóságnak nem megfelelő vagy pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem javítja ki, úgy a Duna Medical Center jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a felhasználó az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével nem jogosult jóerkölcsbe, jogszabályba, nemzetközi egyezmény rendelkezéseibe vagy bármely egyéb internethez kapcsolódó normába vagy szokásjogba ütköző információt, adatot, üzenetet küldeni. A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott adatokat jogosulatlanul nem használja fel, harmadik személynek nem hozza tudomására.

Jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy felhasználóként jogérvényesíti lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

Adatvédelem a Duna Medical Centerben

A Duna Medical Center a kezelt személyes és egészségügyi adatok védelmének rendjét az Alkotmány, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,  az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet alapján állapítja meg.

Az egészségügyi és személyazonosító adatokat a következő célból kezeljük:

  • az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása,
  • a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
  • az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
  • a népegészségügyi , közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
  • a betegjogok érvényesítése.

A Duna Medical Center működése során a személyes és különleges adatok kezelése és védelme a jogszabályoknak megfelelően, biztonságosan történik.

Ezt a Duna Medical Center Adatvédelmi Szabályzata foglalja össze.

A Duna Medical Center  adatvédelmi tisztviselőjének alapvető feladata, hogy az adatvédelmi szabályzatában rögzített feladatait teljesítve gondoskodjon az intézmény  adatvédelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági szempontokat kielégítő működéséről.

A Duna Medical Center adatvédelmi tisztviselője:

Rédai Róbert

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

robert.redai@dunamedical.com

+3630968 9318